Chính sách bảo mật-Quyền riêng tư

Chính sách bảo mật, Chính sách quyền riêng tư.

Điều 1: Giới thiệu

1.1. Chào mừng bạn đến với PayDVN.VN được vận hành bởi Công ty cổ phần Dịch Vụ Nhanh DVN. PayDVN.VN nghiêm túc thực hiên trách nhiệm của mình theo pháp luật và các quy định hiện hành về bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Luật riêng tư”) và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả Người Sử Dụng đối với trang website và ứng dụng di động (“Nền tảng”) (chúng tôi gọi chung các nền tảng và dịch vụ chúng tôi cung cấp như được mô tả trong Nền tảng gọi chung là “Các Dịch vụ”). “Người sử dụng” là những cá nhân đăng ký một tài khoản với chúng tôi để sử dụng dịch vụ, bao gồm cả Người bán và Người mua (gọi riêng và gọi chung là, “Người sử dụng”, “bạn” hoặc “của bạn”). Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.
1.2. "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "dữ liệu cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các ví dụ thường gặp về dữ liệu cá nhân có thể gồm có tên, số chứng minh nhân dân và thông tin liên hệ.
1.3. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký một tài khoản với chúng tôi, truy cập Nền tảng hay tiếp cận Các Dịch Vụ, bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý toàn bộ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP NỀN TẢNG HOẶC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa Chính sách bảo mật này vào bất cứ thời điểm nào. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch vụ hoặc Nền tảng, bao gồm cả việc đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào, sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận với những thay đổi, chỉnh sửa được thực hiện đối với Chính sách bảo mật này.
1.4. Chính sách này được áp dụng đồng thời cùng với các thông báo, điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và / hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ không nhằm thay thế những thông báo hoặc điều khoản trước đó trừ khi chúng tôi tuyên bố thông tin khác.
1.5. Chính sách bảo mật này được áp dụng cho tất cả người sử dụng Các Dịch Vụ, bao gồm cả Người mua và Người bán trừ khi có thông tin tuyên bố khác.

Điều 2: Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:
- Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
- Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
- Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
- Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email; bao gồm cả khi bạn tương tác với các đại lý chăm sóc khách hàng của chúng tôi.
- Khi bạn sử dụng các dịch vụ điện tử của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua ứng dụng hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của chúng tôi. Trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với các Nền tảng hoặc Trang Web của chúng tôi;
- Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ của chúng tôi;
- Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
- Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc
- Khi bạn thực hiện các hoạt động khác trên Nền tảng của chúng tôi.
Nội dung đề cập ở trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân về bạn có thể bị thu thập.

Điều 3:
Thông tin thu thập

3.1. Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà PayDVN.VN có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (theo quy định của Luật riêng tư) như được liệt kê dưới đây:
- Họ tên;
- Địa chỉ email;
- Ngày sinh;
- Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
- Số điện thoại (có thể không có);
- Giới tính;
- Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc Nền tảng của chúng tôi như thế nào; và
3.2. Bạn đồng ý không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và bạn đồng ý sẽ thông báo cho chúng tôi về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền tự quyết định khi yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh bất cứ thông tin nào được bạn cung cấp.
3.3. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá nhân của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về nội dung này trong mục "Bạn có thể rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế xử lý, phản đối xử lý, yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách nào?" dưới đây. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ và Nền tảng. Ví dụ như dịch vụ định vị sẽ không hoạt động nếu bạn không cho phép ứng dụng truy cập vị trí của bạn.

Điều 4: Thu thập các dữ liệu khác

Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thông tin được gửi từ thiết bị của bạn có thể chứa dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính... và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng Trang Web của chúng tôi như thế nào.

Điều 5: Sử dụng thông tin cá nhân

5.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:
- Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;
- Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ và các Nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích của bạn), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;
- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
- Để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận giấy phép người dùng cuối nào áp dụng;
- Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
- Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh; đánh giá pháp lý, hoặc để nhận biết khách hàng;
- Để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn và tính đủ điều kiện để cho vay, trả sau hoặc cho các sản phẩm tín dụng, nếu có
- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
- Để giải quyết hoặc tạo điều kiện cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các yêu cầu của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) bạn hoặc thay mặt bạn;
- Để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho bạn liên quan đến Các Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng việc liên lạc này có thể được thực hiện bằng cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho bạn, có thể dẫn đến việc tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về bạn để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
- Để cho phép Các người dùng khác tương tác, kết nối với bạn hoặc nhìn được một vài hoạt động của bạn trên Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác gửi cho bạn một tin nhắn riêng, đăng nhận xét cho bạn trên Nền tảng; hoặc được kết nối với bạn thông qua việc sử dụng các tính năng mạng xã hội trên Nền tảng;
- Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, để gợi ý các sản phẩm và/ hoặc Các Dịch Vụ phù hợp với sở thích của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn;
- Để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và tiền thưởng, cũng như các chiến dịch marketing đồng thương hiệu khác, ví dụ như: chương trình khách hàng thân thiết của người bán, ưu đãi của người bán hoặc thẻ tín dụng đồng thương hiệu với sự hợp tác của các bên thứ ba;
- Theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc trong trường hợp chúng tôi tin rằng việc tiết lộ thông tin này là cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn, đáp ứng các quy định để tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bất kỳ điều luật nào áp dụng với PayDVN.VN hoặc với các tập đoàn và công ty có liên quan khác; (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, thông tin liên hệ và thông tin công ty của bạn);
- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận, phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù đã diễn ra hay chưa, có liên quan đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;
- Để phản hồi bất kỳ khiếu nại thực tế hay đe dọa nào đưa ra chống lại PayDVN.VN hoặc các khiếu nại khác mà nội dụng của chúng xâm phạm đến quyền của các bên thứ ba;
- Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;
- Để xử lý và/hoặc tạo điều kiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến PayDVN.VN như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của PayDVN.VN như một bên tham gia hoặc liên quan đến PayDVN.VN và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của PayDVN.VN như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
- Bất kỳ mục đích nào mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn
(gọi chung là “Các Mục Đích”)
5.2. Người Sử Dụng công nhận, cho phép và đồng ý rằng PayDVN.VN có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin Tài Khoản của Người Sử Dụng và Nội dung trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu PayDVN.VN hoặc trong trường hợp việc duy trì hay tiết lộ thông tin này là thực sự cần thiết: (a) tuân theo các thủ tục pháp lý; (b) tuân theo yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu PayDVN.VN; (c) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ hoặc Chính sách bảo mật của PayDVN.VN; (d) phản hồi các khiếu nại thực tế hoặc mang tính chất đe dọa đưa ra chống lại PayDVN.VN hoặc những khiếu nại mà nội dung của chúng xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (e) phản hồi các yêu cầu của Người Sử Dụng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (f) bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của PayDVN.VN, Người Sử Dụng và/hoặc cộng đồng.
5.3. Vì Các Mục Đích mà chúng tôi sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế, mục đích đó có thể chưa được đề cập ở trên. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết mục đích khác đó tại thời điểm xin sự cho phép của bạn, trừ phi việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của bạn là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc theo quy định pháp luật về quyền riêng tư.

Điều 6: Bảo vệ và lưu trữ thông tin khách hàng

6.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối
6.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn phù hợp với các quy định của Luật riêng tư hiện hành hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Nền tảng của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc bị thu hồi, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tiêu hủy dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.
6.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, tiêu hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định của Luật riêng tư hiện hành, hoặc mặc dù phù hợp nhưng thuộc trường hợp Chúng tôi không được xóa, tiêu hủy theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.

Điều 7:
Chia sẻ Dữ liệu cá nhân

7.1. Trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc ngược lại, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, không giới hạn:
- Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
- Người bán hoặc người mua mà bạn có giao dịch hoặc tương tác trên Nền tảng hoặc có liên quan đến việc sử dụng Các Dịch Vụ của bạn cho các mục đích nói trên;
- Các người dùng khác trên Nền tảng của chúng tôi với một hoặc hơn một các mục đích nói trên;
- Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của mình. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, đối tác quảng cáo và tiếp thị, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu;
- Các cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với PayDVN.VN
- Người mua hoặc người kế nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của PayDVN.VN, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân PayDVN.VN lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà PayDVN.VN hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và
- Bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích
7.2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin người dùng, bao gồm thông tin thống kê và nhân khẩu học, về người dùng và thông tin về việc sử dụng Các Dịch Vụ của họ với các đối tác quảng cáo và nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, để tiếp thị lại, và/ hoặc cho các chương trình khác.
7.3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định nêu trên và quy định của pháp luật, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác định các cơ sở pháp lý bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng với bạn, để đạt được các lợi ích hợp pháp và lý do để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn lớn hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc khi cần thiết liên quan đến khiếu nại pháp lý.
7.4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có trên trang web, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc phức tạp của các nội dung có độc không phải lỗi của chúng tôi.
7.5. Như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ của PayDVN.VN, người dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ (“Bên nhận”) theo đây đồng ý rằng, họ sẽ (i) tuân thủ tất cả các luật bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện hành liên quan đến bất kỳ dữ liệu nào như vậy; (ii) cho phép Người dùng có dữ liệu cá nhân mà Bên nhận đã thu thập (“Bên tiết lộ”) xóa dữ liệu của họ đã thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận; và (iii) cho phép Bên tiết lộ xem xét thông tin nào đã được Bên nhận thu thập về họ, trong từng trường hợp (ii) và (iii) ở trên, tuân thủ và khi được yêu cầu bởi luật hiện hành.
7.6. Ngoài những điều được nêu ở trên, Người dùng khi nhận được bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Người dùng khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ tất cả các Luật về quyền riêng tư hiện hành và đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Bên tiết lộ như vậy nhận được từ PayDVN.VN, (i) không được phép sử dụng dữ liệu cá nhân đó trừ khi cần thiết một cách hợp lý nhằm thực hiện phản hồi, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành một giao dịch, ngoại trừ sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên tiết lộ đó và PayDVN.VN; (ii) không được liên hệ với Người dùng sử dụng thông tin đó bên ngoài nền tảng PayDVN.VN; (iii) không được phép tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bên tiết lộ đó cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên tiết lộ và PayDVN.VN; (iv) cần sử dụng các biện pháp bảo mật đầy đủ để bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi Người dùng PayDVN.VN mà họ sở hữu và xóa dữ liệu đó càng sớm càng tốt sau khi hoàn thành giao dịch; và (v) cần thông báo cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của PayDVN.VN trong trường hợp có khả năng vi phạm dữ liệu hoặc mất mát dữ liệu của Người dùng đó.

Điều 8: Rút, hủy yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân

8.1. Rút lại sự đồng ý, Yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu
8.1.1. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho Bộ phận Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi qua địa chỉ email khachhang@PayDVN.VN, và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân có thể đồng nghĩa là chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp Các Dịch Vụ cho bạn, và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt quan hệ hiện tại của bạn và/hoặc hợp đồng của bạn với chúng tôi.
8.1.2. Khi bạn liên kết tài khoản PayDVN.VN của mình với bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội của bên thứ ba hoặc tài khoản bên ngoài nào khác, ngoài việc rút lại sự đồng ý, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi email cho chúng tôi theo Mục 9.1, bạn cũng có thể sửa đổi và / hoặc thu hồi quyền truy cập của PayDVN.VN vào dữ liệu cá nhân của bạn thông qua bên thứ ba. Bạn có thể muốn tham khảo bất kỳ chính sách bảo vệ dữ liệu và cài đặt tài khoản nào của bên thứ ba như vậy để biết thêm thông tin.
8.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân
8.2.1. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi yêu cầu cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email khachhang@PayDVN.VN. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc của các tổ chức, cá nhân khác cho bạn với điều kiện bạn phải cung cấp được ủy quyền hợp lệ hoặc tài liệu khác chứng minh chấp thuận của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật.
8.2.2. Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định của Luật riêng tư hiện hành.
8.2.3. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.
8.2.4. Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thông qua các phương thức liên lạc phù hợp về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, chi phí (nếu có), phương thức, thời hạn thanh toán (nếu có) và chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo đúng thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
8.2.5. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí (nếu có).
8.2.6. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.
8.3. Yêu Cầu Truy Cập hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân
8.3.1. Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua mục Thông tin Cá nhân trên Nền tảng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho chúng tôi. Đối với yêu cầu sửa dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ cần có đủ thông tin từ bạn để xác định danh tính của bạn cũng như bản chất yêu cầu để có thể giải quyết yêu cầu của bạn; vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản bằng cách gửi email cho Chuyên viên Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi tại địa chỉ email khachhang@PayDVN.VN.
8.3.2. Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính lệ phí bằng văn bản. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của bạn trừ phi bạn đã đồng ý đóng phí.
8.3.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

Điều 9: Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu bảo vệ hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email khachhang@PayDVN.VN hoặc điền vào form này và gửi cho chúng tôi.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây